โครงงานเรื่อง
เดินทางสายกลางด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
external image paengna.jpgผู้จัดทำ
นางสาว มุทิตา ยุปานันท์
เสนอ


คุณครูที่ปรึกษา คุณครู เจี๊ยบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนเขตพื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบนวัดจันทร์
ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖